Bảo vệ sự kiện khách hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC)

Video

Client