Triển khai bảo vệ tại công trường tòa nhà Leadvisors Tower

Video

Client