UBND Thành phố Hà Nội – Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp năm 2014

Tiếp nôi những thành công của năm 2009, 2010, 2011 và 2012, 2013 ngày 10 tháng 4 năm 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội vinh dự đón nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội “khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2014”.

Video

Client